BALANSERADE BARN

Ett barn i balans har lättare för att lära.

FORSKNING & EVIDENS

ATNRs påverkan för inlärning - M McPhilips

Effects of replicating primary-reflex movements on specific reading difficulties in children: a randomised, double-blind, controlled trial

M McPhillips, P G Hepper, G Mulhem 2000

School of Psychology, Queen's University of Belfast, Belfast BT7

http://www.thelancet.com/home

McPhilips publicerade forskningsarbete visar hur en primär reflex (ATNR) kan påverka förmågan till läsinlärning i positiv riktning.

Metoden utgick från ett program i tre delar. Barn i åldern 8-11 år med ihållande primära reflexer och med låga läsvärden var inskrivna i en av tre behandlingsgrupper: experimentell (barn fick en specifika rörelser); placebogrupp (barn fick ospecifika rörelser); och en kontrollgrupp (inga rörelser).

Resultaten från ett första urval av 98 barn, 60 barn, 20 i varje grupp matchades på

ålder, kön, verbal intelligenskvot (IQ), läsförmåga och ihållande asymmetriska tonic

hals reflex. För asymmetriska toniska nackreflex nivåer fanns en signifikant interaktion. Den experimentella gruppen visade en signifikant minskning av nivån av

ihållande reflex under loppet av studien medan förändringarna i placebogruppen och kontrollgrupperna var inte signifikanta.

Resultaten tyder på att en upprepning av primär-reflexrörelser spelar en viktig roll i

hämning av primära reflexer och att inhibering kan åstadkommas vid ett mycket senare skede i utveckling än den allmänt accepterade. Resultaten bekräftar tidigare arbete att effekterna av ihållande primära reflexer (särskilt ATNR) sträcker sig bortom de uppenbara störningar i motorisk utveckling i kognitiva områden. Nya vinster behandlingen uppnås genom den experimentella grupp i denna studie är kliniskt signifikanta. Tolkning av denna studie ger ytterligare bevis för en koppling mellan lässvårigheter och kontroll av rörelse hos barn. I synnerhet belyser studien utbildning av barn kan vara kopplad till störningar tidigt i nervsystemet, det primära reflexsystemet. En ny metod för behandling av barn med lässvårigheter föreslås vilken omfattar bedömning av den underliggande neurologisk funktion, och lämplig sanering. Emellertid resultaten av denna studie tyder på att dessa rörelser kan ha en avgörande roll i början av neurologisk mognad som i sin tur har konsekvenser för senare läsutveckling.

Läs mer:

http://reflexera.se/onewebmedia/Forskning%20Lancet%20reflex.pdf