BALANSERADE BARN

Ett barn i balans har lättare för att lära.

FORSKNING & EVIDENS

DCD och motorik - Pless

Developmental Co-ordination Disorder in Pre-School Children

Mia Pless

Acta Universitatis upsalaliensis, Uppsala 2001

 

 

Resultaten i avhandlingen visar vikten av att stödja barn med Developmental Coordination Disorder (DCD) med intensiv motorisk träning. Barnen har ingen underliggande sjukdom eller specifik neurologisk störning som kan förklara de motoriska svårigheterna.

 

Rapporten består av fem olika studier. Metoden i studie 1 baserades på tidigare forskning om effekterna av motorisk intervention. Studie II och III bestod av barn 5 till 6 år som hade diagnos på motoriska svårigheter som överensstämmer med DCD. I studie V följdes dessa 5- till 6-åriga barn upp vid en ålder av 7-8 år. Studie IV beskriver berörda föräldrars upplevelser.

 

I en metaanalys för effekt av motorisk träning i visar det sig att träningen bör vara specifik och ha hög intensitet. I en experimentell studie visade att motorisk träning i grupp en gång i veckan hade marginella effekter på barnens motoriska färdigheter, speciellt för de barn som hade mer omfattande motoriska svårigheter. En uppföljningsstudie visade att barn med mer uttalade motoriska svårigheter fortsätter att ha dessa om inte insatser sätts in.

 

Avhandlingen berikar pågående diskussioner kring screening i förskoleåldern med särskild hänsyn tagen tillmotorisk utveckling. Resultaten kan ligga till grund för en syn på behandlingsuppläggning av barn med motoriska svårigheter i förskoleåldern.

 

Läs mer: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.465.3165&rep=rep1&type=pdf

 

Läs även artikel i Läkartidningen, Nr. 26-27, 2001

”Små barn med motoriska svårigheter behöver intensiv träning”.

http://ww2.lakartidningen.se/ltarkiv/2001/temp/pda23161.pdf