Forskning

BALANSERADE BARN

Ett barn i balans har lättare för att lära.

FORSKNING

Forskning kopplad till följande föreläsning och kurs MOTORIKENS PÅVERKAN FÖR INLÄRNING & TRÄNING I LIVET

Innehållet i ”Motorikens påverkan för inlärning” och i ”Träning i livet” baseras på publicerade studier och aktuell forskning.

Föreläsningarna startar med hjärnan, dess uppbyggnad och vilken påverkan den har för vår utveckling. Uppdatering sker via hjärnfonden: www.hjarnfonden.se

 

I föreläsningarnas praktiska och motoriska delar använder vi oss till stor del av det resultat Ingegärd Ericsson visade fram år 2003 i Bunkefloprojektet. Vi tar upp vikten av en grundläggande motorik, då studien visar att barns skolprestationer i svenska och matematik förbättras med hjälp av ökad fysisk aktivitet. Läs mer här.

 

Lär dig mer genom en dokumentärfilm om Bunkefloprojektet inspelat 2015. Se mer här.

 

Dopaminet betydelse samt motorikens- och rörelsens påverkan för koncentration, inlärning och impulskontroll är något vi diskuterar kring. Kunskapen baseras till en stor del av Anders Hansens bok Hjärnstark, där han vävt samman mängder av olika forskningsstudier. Läs mer här.

 

I november 2015 publicerade Håkan Westerblad en rapport om hur högintensiv träning ”kickstartar” kroppen genom att nybilda mitokondrier. Ett ökade energipåslag kan vara bra för att hjälpa barn till koncentration och fokusering. Under föreläsningarna rekommenderar vi olika hoppövningar, exempelvis i en hoppruta. Läs mer här

 

För hjälpa barn med barn med ADHD eller koncentrations-svårigheter hänvisar vi till en studie som gjorts vid University of Central Florida 2015. Forskarna bakom studien visar resultat på att om barn med koncentrationssvårigheter får röra sig samtidigt som de får ta del av kunskap eller göra ett prov underlättar det barnens inlärning. Genom att bland annat låta dem sitta på balansbollar eller motionscyklar kan de lättare hantera sin energi vid inlärning och prestera bättre. Läs mer här.

 

Genom att förlägga gymnastik eller rörelseträning några timmar efter en lektion med intensiv inlärning kan gynna arbetsminnet hos barn, visar en forskningsstudie från 2016. Läs mer här.

 

Under föreläsningarna pratar vi om det yngsta barnet. Här visar Jana Gottwalds forskningsstudie fån 2016 hur spädbarn med bra motorik är bättre på att lösa uppgifter som kräver tankeförmåga. Jaana Gottwalds forskning visar att om man tidigt uppmärksammar barn med motoriska problem kan man undvika inlärningsproblem senare i livet.

Läs mer här.

 

Även Pless studie kring barn med DCD, visar att motorikproblem inte försvinner av sig själva eller vid enstaka träningstillfällen utan kräver regelbunden specifik träning. Läs mer här.

 

I nästan allt vårt arbete och under alla våra föreläsningar tar vi upp vikten av oxytocinet, kroppens "lugn och ro hormon". Med hjälp av beröring och massage kan vi hjälpa kroppen att frisätta oxytocin. Kerstin Uvnäs Moberg har forskat inom området och bland annat kommit fram till hur vi genom att vara hud mot hud påverkar lugnet i kroppen. Läs mer här.

 

Vi utför också olika praktiska beröringslekar, massage och använder taktila redskap (bollar, penslar mm) för att på ett lekfullt och enkelt sätt inspirera till mer lugn och ro. Vi håller oss hela tiden uppdaterade via Touch Research Institute, Miami Florida, som regelbundet forskar om beröring och massage. http://www6.miami.edu/touch-research/Indemassage

 

 

 

Förskolans och grundskolans mål och riktlinjer.

Förskolans läroplan(2016) uttrycker att verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Ett av målen i läroplanen är följande: Förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”. (sida 6)

Läroplan för förskolan Lpfö 98, Reviderad 2016

 

 

 

Skolans läroplan (2011) säger att fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Den säger också att: ”Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga”. (sida 51) syftet med undervisningen i idrott och hälsa är även att: ”Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor somt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.” (sida 51)

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011