BALANSERADE BARN

Ett barn i balans har lättare för att lära.

FORSKNING & EVIDENS

Sensomotorisk träning - Mats Niklasson.

Sensorimotor Therapy: Assessing Quantitative and Qualitative Expression of Physiological and Psychological Development in Children

Mats Niklasson, avdelningen för psykologi, Karlstads universitet, Sverige. 2013

Denna licentiatuppsats första syfte var att undersöka om sensomotorisk terapi enligt metoden “Retraining for Balance” utvecklar sensomotoriska färdigheter. Andra syftet var att nå ökad förståelse för hur sensomotorisk terapi påverkar barn och ungdomar. Ett tredje syfte var att sätta in sensomotorisk terapi i ett större och delvis nytt teoretiskt perspektiv.

Två naturalistiska studier genomfördes.

Paper I var en kvantitativ studie med 232 barn (181 pojkar och 51 fickor) vilka delades in i tre grupper (1) en yngre grupp (7 år eller yngre, n=65), (2) en mellangrupp (8 till 10 år, n=91) och (3) en äldre grupp (11 år och äldre, n=76).

Samtliga deltagare hade före träningens start uppmärksamhetsproblem och motoriska svårigheter. Träningstiden var i genomsnitt ungefär tre år. Resultaten indikerade signifkanta sensomotoriska förbättringar i samtliga tre grupper.

Paper II var kvalitativ och inbegrep anteckningar från åtta barn (7 pojkar och 1 ficka) som slumpats ur den större gruppen av 232 barn. Analysen gjordes med EPPmetoden och resulterade i tre teman som tillsammans bildade ‘den kinestetisk-vestibulära utvecklingsmodellen’. Modellen illustrerade hur Introduktion av sensomoriska övningar gav fart åt en terapeutisk process med såväl Regression som Transformation. Studiens resultat kunde generaliseras till de resterande 224 barnen i gruppen med avseende på modellanpassning.

Slutsats blev att sensomotorisk terapi enligt metoden “Retraining for Balance” skulle kunna utgöra ett komplement till redan befintlig behandling av såväl ADHD som DCD och inlärningssvårigheter, men kontrollerade studier är nödvändiga innan avgörande slutsatser kan dras. Resultaten visade att 63 % av barnen uppvisade en mycket stor förbättring, 32 % visade en god förbättring och enbart 5 % visade på tveksam eller ingen förbättring.

Läs mer:

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:615272/FULLTEXT02.pdf