Forskning visar att motorisk träning och fysisk aktivitet ökar inlärningen

Forskning visar att motorisk träning och daglig fysisk aktivitet kan det göra skillnad för inlärning och välmående?

Modellen och studien är inte ny. Men vi vågar nog påstå att den är en av Sveriges längsta och mest omtalade studie inom motorik och fysisk aktivitet. Vi pratar såklart om Bunkeflomodellen vars studie startade 1999 och varade till 2012. Flera delstudier har presenterats under resans gång och alla visar samma resultat: Daglig fysisk aktivitet och anpassad motorisk träning är ett sätt att förbättra, motorik, skolprestationer och öka skolans måluppfyllelse.

 

Från start hade Bunkefloprojektet som uppgift att studera hur skelettet påverkades av hopp och stötar. Målet var att studera om fysisk aktivitet bland barn kunde förebygga benskörhet senare i livet. Studien visade att barns skelett ökar i omfång och blir mer hållbart vid daglig rörelse. 

Det var i och för sig en viktig slutsats men den viktigaste slutsatsen gjordes genom en del av studien som visade att fysisk aktivitet kunde påverka så väl koncentration, välmående, självkänsla och inlärning. 

Resultatet av fysisk aktivitet och motorik gjorde Bunkeflomodellen till en viktig studie för många länder.

Bunkefloprojektet, som den först kallades, var tänkt att pågå i tre år men för att säkra resultatet följde Ingegerd Ericson, docent i idrottsvetenskap, tre årskullar med elever i årskurs 1-3 på Ängslättskolan och Sundsbroskolan i Bunkeflostrand i Malmö i nio år.

Eleverna från Bunkeflostrand fick förlängd skoldag med 45 minuter per dag vilket gjorde att de kunde schemalägga idrottsundervisning fem dagar i veckan utan att det påverkade andra ämnen. Tre av dagarna utfördes undervisningen av pedagoger från skolan medan de resterande två dagarna utfördes av ledare från föreningslivet i kommunen. I dagens läge kan vi tycka att det var ett otroligt bra initiativ eftersom vi bör värva fler barn till föreningslivet. 

Utöver den dagliga aktiviteten observerades barnens motorik och barn med motoriska svårigheter fick dessutom extra motorisk träning två lektioner i veckan. Träningen sågs som ett specialpedagogiskt hjälpmedel.

Resultat

Resultaten utfördes genom att jämföra diagnostiska prov i årskurs 2 och senare även slutbetygen i åk 9 med en och senare även flera kontrollgrupper. Redan efter 3 år visade resultatet en klar bild! Eleverna hade fått bättre motorik, koncentration och ökat sina skolprestationer. För att säkerhetsställa resultatet jämfördes även eleverna efter 9 år. Studien visade på samma resultat men den visade även att nästan alla elever i Bunkefloprojektet hade fått bättre motorik.

Studien visar även att det finns ett samband mellan god motorik och bra självförtroende och självkänsla. En slutsats kan vara att det är lättare att vara delaktig i lekar, föreningsliv, idrott och andra aktiviteter när man har god kroppskontroll.

Bunkeflomodellen visar följande resultat på motorisk träning:

  • Vid studiens start hade strax över 40 procent av eleverna med motoriska svårigheter koncentrationssvårigheter.
  • Fler pojkar än flickor hade motoriska svårigheter.
  • Skolår 9 hade 93 procent av eleverna i Bunkeflomodellen god motorik jämfört med 53 procent i kontrollgruppen.

Bunkeflomodellen visar följande resultat på inlärning och betyg:

  • Vid studiens slut klarade 96 procent av eleverna grundskolans mål och blev behöriga till gymnasieskolan. I kontrollgruppen fick 89 procent behörighet till gymnasiet. Och om man jämför med dagens siffror (2018) visar skolverket att 84,4 procent av landet nionde klassare blir behöriga till gymnasiet.
  • Det största resultatet visades bland pojkarna som dessutom fick högre betyg i svenska, engelska, matematik och i idrott och hälsa än pojkarna i kontrollgruppen. Närmare 7 procent högre än kontrollgruppen.
  • När det gäller flickorna gick det inte att se någon skillnad på betygen. 

Konditionen verkar vara avgörande

Den senaste delstudien av modellen presenterades 2017 och förklaringen som forskarna lutar åt är att det är konditionen som är viktig och inte graden av fysisk aktivitet. Konditionen verkar också vara avgörande för fler av hjärnans funktioner, som att kunna reglera känslor och att koncentrera sig. God kondition gör det dessutom lättare att somna menar forskaren Jesper Fritz. Läs studien här.

Slutsats

Slutsatsen blir att daglig fysisk aktivitet samt anpassad motorisk träning är ett sätt att förbättra, motorik, skolprestationer och öka skolans måluppfyllelse. Fysisk aktivitet är därmed ett säkert elevlyft. Läs studien här.

I studien ingick avgångsbetygen från årskurs nio från drygt 630 elever under en tioårsperiod 2003-2012.

.

.

Genom att gå igenom korten i materialet Guldkorn säkerhetsställs att barnen klarar sina motoriska grundmoment. Guldkorn är ett stort material som fungerar i förskola, skola och i hemmet. Det stödjer Lpfö18 mål om motoriska grunder. Pris: 690kr
Genom Klickens Motorik och Rörelsekalender får ni en daglig fysisk aktivitet. Fungerar i förskola och de yngre åren i skolan. Just nu 150kr