”Träning gör dig smart”

Det är sedan tidigare känt att regelbunden fysisk träning inte bara förbättrar den fysiska och mentala hälsan utan även kognitiva funktioner. Men behöver man träna regelbundet eller kan ett enda enskilt fysiskt träningspass ge positiva effekter på inlärning? 

”Träning gör dig smart”

Forskaren Peter Blomstrand, vid Hälsohögskolan, Jönköping University, har granskat 13 olika studier som alla uppfyllde kriterierna om fysisk aktivitet, lärande, barn och unga vuxna och dragit slutsatsen att ett enskilt fysiskt träningspass såsom löpning eller cykling i måttlig till hög intensitet i allt mellan några minuter upptill en timmas tid följt av en kort återhämtningsfas, förbättrar kognition, uppmärksamhet, inlärningsförmågan och minnet. Effekten varar i upp till två timmar

Små korta stunder av fysisk aktivitet på rasten, i klassrummet, innan läxläsning eller där ni önskar kan göra skillnad! Träna, det gör dig smart!

De 13 studierna som granskats är publicerade mellan år 2009-2019. Gemensamt för studierna är att träningsintensiteten är måttlig till hög. Däremot skiljer sig tiden på utförandet och varierade mellan två minuter till en timme. Träningsstimulansen skiljer sig också och träningsformerna som använts är promenader, löpning och cykling.

Syftet med granskningen var att utvärdera litteraturen i de olika studierna och undersökta effekterna av ett enda träningspass på inlärnings- och minnesfunktioner hos unga vuxna.

Sammanfattningsvis visar studierna att träning i två minuter upp till en timme med måttlig till hög intensitet har en gynnsam effekt på inlärnings- och minnesfunktionerna!

Fysisk träning förbättrar mental hälsa och kognitiv funktion.

Följande har de olika studierna visat:

  • Barn som tränar regelbundet och har hög aerob kapacitet presterar bättre på tester av minne och kognitiv funktion än de som inte tränar.
  • Hög aerob kapacitet och kognitiv funktion hos barn är kopplad högt blodflöde, volym och neuroplastisk funktion i hippocampus samt bättre minnesfunktion.
  • Hos barn som tränar sker en gallring av den grå substansen i frontal cortex, som är associerad med förbättrad matematisk och aritmetisk förmåga.
  • Regelbunden träning ökar mikrostrukturerna i den vita substansen  som hanterar kognitiv, motorisk och sensorisk information och är viktiga för kognition och beteende hos barn.
  • Ett antal studier har visat kopplingar mellan regelbunden träning och kognitiv funktion hos barn och tonåringar.
  • Flera enstaka studier har visat att kronisk, upprepad fysisk träning förbättrar kognitiva funktioner, inlärning och minne. 

Träning med måttlig till hög intensitet förbättrat inlärningsminne, planering och problemlösning, koncentrationsrelaterade kognitiva funktioner, långtidsminne, arbetsminne, verbal flytande men inte rumsligt minne, objektigenkänning eller passivt undvikande lärande. Effekterna förblev i 30-120 minuter. En kort, 5 minuters återhämtning innan kodning av förbättrade minnesfunktioner. Träningstid på 10-60 minuter kan ha olika effekter på minnesfunktionerna baserat på återhämtningsperioden. 

Sammanfattningsvis visade studierna att en enda ökning av aerob träningspass följt av en kort återhämtning innan kodning förbättrar uppmärksamhet, koncentrationsinlärning och långtidsminne hos unga vuxna.

Resultaten av denna översyn kan ha viktiga utbildningsrelaterade konsekvenser. Att identifiera optimala träningsstrategier kan hjälpa elever att förbättra sitt lärande och minne.

Genom rörelsekalendern får du tips på dagliga rörelseprogram och utmaningar. Beställ här.
Pulskul för barn mellan 3-9 år. Läs mer här
Aktiv skoldag! En perfekt bok för alla pedagoger! Läs mer här